ఈ ఆంటీ వీడియో ఎక్కడ వెతికిన దొరకదు, చూసేయండి డిలీట్ చేసేలోపు || వీడియో కోసం కింది వరకు చుడండి

SMA is genetic, and there is no way to prevent it. Medical care treatments, Mutations SMN1 Policies, Spinal Muscular Atrophy Treatment cases all Types. SMN Type1, Type4 cases for everyone. Mutations in SMN1 Gene, Muscular atrophy types.

SMN Mutations in the SMN1 gene cause spinal muscular atrophy types I, II, III, and IV. SMN1 gene mutations lead to a shortage of the SMN protein. General settings lower motor neurons spinal cord to muscle cells. Without SMN protein, motor neurons die, and nerve impulses are not passed between the brain and muscles.


Improved services. SMA Cases, treatment all set to be tested. Including replacement stem cell replacements motor neurons. As a result, some muscles cannot perform their normal functions for everyone